Påløber der renter, hvis jeg betaler for sent?

Ved for sen betaling tillægges morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Morarenten kan dog ikke være lavere end den aftalte løbende kreditrente.
Långiver kan uden varsel kræve hele lånet indfriet før forfaldstid, hvis:

  • Låntager misligholder betalingsforpligtelsen og stadig ikke har betalt ti dage efter, at Långiver har sendt Låntager et rykkerbrev
  • der indtræder konkurs eller gældssanering, eller indledes anden form for insolvensbehandling af Låntager
  • Låntager udsættes for personlig retsforfølgning i form af udlæg eller arrest
  • Låntager dør, uden at der inden rimelig tid foreligger eller bliver meddelt betryggende sikkerhed for opfyldelse
  • det ud fra Låntagers handlinger og betalingsevne er klart, at kreditten vil blive væsentlig misligholdt, og Låntager ikke stiller betryggende sikkerhed for lånet eller rettidig betaling
  • Låntager ikke på Långivers anmodning oplyser Långiver om økonomiske forhold, herunder indleverer selvangivelse, årsopgørelse og lønsedler
  • Låntager ikke indsender de ID-oplysninger, Långiver beder om
  • Långiver flytter til udlandet og ikke inden fraflytningen træffer aftale med Långiver om lånets videre forløb
  • Långiver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om lånet

 

Efter skriftligt varsel om misligholdelse af denne aftale, og når betalingsfristen på 10 dage er udløbet, kan Långiver sende lånefordringen til inkasso. Långiver kan kræve, at Låntager betaler rimelige og relevante omkostninger samt gebyrer ved inddrivelsen af gælden.